Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

KOČKY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

 

Jak podat kočce prášek

 1) Vezm
ě
te kočku do levé ruky do polohy, jako byste drželi dítě.  Umístěte
pravý ukazová
č
ek a palec do skusu kočičiny tlamy. Vezmě
te  prášek a jak
ko
č
ka otevře tlamu, vložte do ní prášek a nechte kočku  aby zavř
ela tlamu a
polkla.

 2) Vytáhn
ě
te kočku zpoza pohovky a prášek z podlahy. Vezměte koč
ku do  levé
ruky a opakujte proces.

 3) P
ř
itáhněte kočku z ložnice a vlhký prášek zahoď
te.

 4) Vezm
ě
te si nový prášek z balení, pevně uchopte kočku za př
ední  packy.
Silou otev
ř
ete čelisti a vtlačte prášek do tlamy pravým  ukazováčkem. Drž
te
tlamu zav
ř
enou, než napoč
ítáte do deseti.

 5) Vytáhn
ě
te prášek z akvária a kočku ze skříně
. Zavolejte si na  pomoc
man
ž
elku ze zahrady.

 6) Klekn
ě
te si na podlahu s kočkou zaklíněnou mezi koleny. Pevně

 uchopte p
ř
ední a zadní packy kočky. Ignorujte její hluboké vrčení.
 Po
ž
ádejte manželku, aby kočce jednou rukou podrž
ela hlavu a druhou
 rukou ko
č
ce vsunula dřevě
né pravítko do tlamy. Nechte prášek
 sklouznout po pravítku p
ř
i rázném tření hrdla koč
ky.

 7) Vyjm
ě
te kočku ze zmuchlaných záclon. Vezmě
te si nový prášek z balení.
 Poznamenejte si,
ž
e máte koupit nové pravítko a záclony. Opatrně

 zame
ť
te rozbitý porcelán z krbu a uložte ho stranou pro pozdější
 slepení.

 8) Zabalte ko
č
ku do velkého ručníku a poproste manželku, aby koč
ku
 chytla tak, aby ji hlava koukala z podpa
ž
dí. Vlož
te prášek na konec
 br
č
ka. Tužkou otevřete kočce tlamu a foukněte do brč
ka.

 9) Ov
ěř
te si, zda-li prášek není člově
ku škodlivý. Vypijte sklenici
 vody, abyste zahnali pachu
ť
z úst. Ošetřete obinadlem manželč
ino
 podpa
ž
dí a odstraň
te krev z koberce mýdlem a vodou.

 10) P
ř
ivlečte kočku ze sousedovic kůlny. Vemte si nový prášek. Polož
te
 ko
č
ku do skříně a zavřete dveře tak, aby jí koukala jen hlava. Lž
ící
 otev
ř
ete kočce tlamu. Pomocí gumičky vystřelte koč
ce do krku prášek.

 11) Z gará
ž
e si přineste šroubovák a přišroubujte dveře zpět k pantů
m
 sk
ř
íně. Přiložte si na tvář
studený obklad a zkontrolujte si, kdy jste
 byli naposledy o
č
kováni proti tetanu. Vyhoďte své tričko a př
ineste si
 z lo
ž
nice nové.


 12) Zavolejte hasi
če, aby vám přinesli kočku ze stromu přes ulici.
 Omluvte se sousedovi, který naboural do plotu, kdy
ž se vyhýbal koč
ce a
 vemte si poslední prášek z balení.

 13) Š
ňůrou na prádlo svažte kočce přední nohy se zadními a pořádně
ji
 p
řipevněte k noze jídelního stolu. V garáži si najdě
te odolné
 rukavice, otev
řete kočce tlamu malým francouzkým klíčem. Strč
te prášek
 do tlamy spolu s velkým kusem masa. Podr
ž
te hlavu ve svislé poloze a
 spláchn
ěte prášek pů
l litrem vody.

 14) Nechte se man
želkou odvézt do nemocnice. Seďte potichu, než
vám
 doktor zašije prsty, p
ř
edloktí a vyndá zbytky prášku z pravého oka.
 Cestou dom
ů se zastavte v obchodě
s nábytkem a objednejte si nový
 st
ů
l.

 15) Po
čkejte až Spolek pro ochranu zvířat odveze koč
ku a zavolejte do
 místního zverimexu, jestli nemají n
ějaké křeč
ky.

TOPlist

Stránky pro nás vytvořila Jindřiška Musilová Milcová

WEBMASTER : JOSEF REJHA

E-mail: rejo@volny.cz